Algemene voorwaarden ALM Cleaning BVBA

 1. De hierna volgende algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen, bestellingen en leveringen van producten en

diensten uitgevoerd door ALM Cleaning BVBA en op de tussen ALM Cleaning BVBA en de klant gesloten overeenkomsten behoudens

schriftelijke andersluidende overeenkomst.

 1. ALM Cleaning is rechtsopvolger ten algemene titel van ALM Hygiéne en heeft dan ook alle rechten en plichten, met inbegrip van de schulden en schuldvorderingen, aangaande de lopende contracten overgenomen. De medecontractant aanvaardt de volkomen contractoverdracht die daaraan gepaard
 2. De algemene aankoopvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door de klant en prevaleren op de algemene voorwaarden van de kiant, behoudens andersluidende schriftelijke Het akkoord van ALM Cleaning BVBA kan in geen geval worden afgeleid uit een gebrek aan protest van ALM Cleaning BVBA op bepalingen die verwijzen naar de algemene of bijzondere voorwaarden of naar gelijkaardige bepalingen van de klant.
 3. Al de prijzen en aanbiedingen, zoals vermeld in de offerte, gelden enkel ten titel van inlichting en zijn geenszins
 4. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van ALM Cleaning BVBA behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen/ te wijzigen.
 5. Alle vermelde prijzen zijn exclusief verzend- en administratiekosten en BTW, behoudens andersiuidende schriftelijke
 6. Elke door de klant gedane bestelling is onherroepelijk, ongeacht het feit of er al dan niet een voorschot betaald ALM Cleaning BVBA is slechts gebonden na uitdrukkelijke aanvaarding van haar opdracht.
 7. ledere factuur zal, bij gebreke aan geschreven protest middels aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen na haar verzending, als aanvaard worden
 8. Eventueel vermelde uitvoerings- of leveringstermijnen zijn slechts indicatief en binden ALM Cleaning Overschrijding van de uitvoerings-of leveringstermijn zal nooit aanleiding kunnen geven tot enige vorm van schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst lastens ALM Cleaning BVBA.
 9. Alle facturen zijn betaalbaar op de In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag is op het

schuldsaldo van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidinterest verschuldigd ten belope van 12% per jaar te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur. Tevens is er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd vastgesteld op 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 75 € als vergoeding voor de schade geleden door laattijdige betaling.

 1. In geval van niet-betaling van één van de facturen, van verzoek tot opschorting in het kader van de WCO, in der minne of gerechtelijk, van iedere aanvraag tot betalingsuitstel, of van ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant blijkt, is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, het verschuldigd saldo van alle, zelfs niet vervallen, facturen onmiddellijk ALM Cleaning BVBA behoudt zich in deze gevallen bovendien het recht voor om alle bestaande orders en/of contractueel overeengekomen dienstprestaties zonder voorafgaande ingebrekestelling, op te schorten.

12, Uitstel van betaling kan door ALM Cleaning BVBA uitdrukkelijk worden toegekend aan de klant bij een uitzonderlijke of bijzondere beslissing. In ieder geval kan een dergelijke, zelfs vernieuwde en/of herhaalde toegeving nooit geinterpreteerd worden als één van de huidige voorwaarden afwijkende gewoonte.

 1. De looptijd met een door ALM Cleaning BVBA gesloten onderhoudscontract wordt bepaald in de afzonderlijke Deze looptijd wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van één jaar, behoudens schriftelijke opzegging per aangetekend schrijven uiterlijk één maand voor het verstrijken van het lopende jaar. Bij voortijdige verbreking van de overeenkomst door de klant zal er een schadevergoeding verschuldigd zijn van 30% bovenop het contractueel verschuldigde bedrag zoals overeengekomen in de afzonderlijke overeenkomsten.
 2. In geval van éénzijdige ontbinding van een eenmalige bestelling zal deze een schadevergoeding dienen betalen van minstens 30%

van de totale prijs. ALM Cleaning behoudt zich evenwel het recht voor een hogere schadevergoeding te vorderen, indien de geleden schade groter is dan 30%.

 1. Ingeval van wanbetaling en voorts indien de klant in staat van faillissement wordt verklaard, uitstel van betaling vraagt, zijn bedrijf verkoopt of vereffent of indien beslag wordt gelegd op één of meer van zijn goederen, is ALM Cleaning BVBA onherroepelijk gemachtigd de goederen die haar eigendom zijn gebleven weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden alsook de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat de klant gerechtigd is op enige De uitvoering van de prestaties zal slechts hernomen worden na integrale betaling van de achterstallige facturen, verwijlsintresten en schadebeding en zulks onder voorbehoud van het recht van ALM Cleaning om vooralsnog de overeenkomst als verbroken te beschouwen ten laste van de klant. De overeenkomst wordt van rechtswege beéindigd ingeval van staking van de beroepsactiviteit van de klant.
 2. ALM Cleaning BVBA behoudt zich het recht voor om, in geval van verlof, staking, oorlog, overstroming, brand, vorst, vervoermoeilijkheden, machinebreuk of in alle andere gevallen van overmacht die de mogelijkheid tot het nakomen van de verbintenissen van ALM Cleaning dermate bemoeilijken of onmogelijk maken, de uitvoering van de overeenkomst met de klant op te schorten of te annuleren, zonder het verschuldigd zijn van enige vorm van schadeloosstelling aan de

In geval van niet-levering van goederen en/of diensten worden eventueel door de klant betaalde voorschotten terugbetaald.

 1. ALM Cleaning kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor materiéle schade dewelke kan ontstaan in uitvoering van haar dienstprestaties. Eventuele schade dient aan ALM Cleaning gemeld te worden per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na de verrichte dienstprestatie en dit op straffe van onontvankelijkheid van de klacht.
 2. De werken worden uitgevoerd op tijdstippen die onderling tussen partijen worden De klant garandeert toegang tot

de lokalen en is gehouden tot de verplaatsingskosten vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 150,00 € indien ALM Cleaning op de datum van de gemaakte afspraak geen toegang heeft tot de lokalen.

 1. De klant draagt zorg voor de levering van elektriciteit, verwarming en water en neemt deze kosten te zijner
 2. De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden raakt niet aan de geldigheid van de andere clausules.
 3. Voor al hetgeen in deze overeenkomst niet uitdrukkelijk is geregeld, zullen partijen zich dienen te gedragen naar de toepasselijke wettelijke bepalingen en de terzake geldende
 4. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is op alle overeenkomsten  en facturen van ALM Cleaning BVBA het Belgisch recht van Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven. ALM Cleaning behoudt zich evenwel het recht voor om een procedure in te leiden voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement alwaar de klant haar maatschappelijke zetel heeft.